فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تربیت

آیات

الگوی تربیت

لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة لمن کان یرجوا الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیراً؛(976) مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.