فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نکات

ایمان اگر همراه با عمل و توکل و صبر و عبادت باشد، کاربرد بیشتری خواهد داشت.
عوامل پیروزی در چند چیز است:
1 - رهبر توانا و لایق: زاده بسطه فی العلم و الجسم 2 - پیروان مؤمن. قال الذین یطنون أنهم ملاقوا الله 3 - توکل. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله 4 - صبر و استقامت. ربنا أقرغ علینا صبراً و ثبت أقدامنا 5 - انگیزه الهی داشتن. و انصرنا علی القوم الکافرین.
تکیه و توکل به خداوند و استمداد از او، رمز مصونیت از تمام وسوسه ها و انحرافات است.
یگانه داروی سستی، توکل بر خداست. که این دارو تنها در دست مؤمنان است.
توکل بر خداوند، عامل پیروزی است.
در کنار فکر و مشورت، توکل بر خدا فراموش نشود. فتوکل
ابتدا مشورت و سپس توکل، راه چاره کارهاست، خواه به نتیجه برسیم یا نرسیم.
قوی ترین اهرم در برابر تهدیدات دشمن، ایمان و توکل به خداست.
توکل، نشانه ایمان و کلید نجات از بن بست ها و ترس هاست.
دلیل توکل ما بر خداوند نیز علم مطلق او بر همه چیز است. وسع ربنا کل شی ء علماً علی الله توکلنا
بهترین شیوه در برابر تهدید طاغوت ها، دعا و توکل بر خدا و حفظ ایمان و پایداری است.
توکل بر غیر خدا، سبب رها شدن انسان در مشکلات می شود.
باید بر قدرتی توکل و اعتماد کرد که شکست ناپذیر است و تمام کارهایش حکیمانه باشد. عزیز حکیم
(قدرت خداوند، همراه با عزت و حکمت است.)
هر کجا احساس نگرانی اجتماعی شد، باید روحیه امید و توکل را در مردم زنده کرد.
شرط ایمان، توکل بر خداست.
توکل، زمینه شجاعت است. فکیدونی جمیعاً... انی توکلت (با تکیه واتکال بر خداوند، می توان در برابر جهانی ایستاد)
توکل زمانی نتیجه بخش است که در کنار تلاش باشد.
بر عوامل ظاهری و مادی هر چند فراوان باشند تکیه نکنیم، تنها بر خدا توکل کنیم. آری! غنا و بی نیازی و عزت نفس و کمال آن به اعتماد و توکل به حق است. کسی که روی نیاز به درگاه غنی مطلق آورد و دلبستگی به ذات مقدس حقتعالی پیدا کرد و چشم طمع از مخلوق فقیر و نیازمند پوشید، بی نیازی و غنای از مخلوق در قلب او جایگزین شود و عزت و بزرگواری در دل او وطن کند، چنانچه تمام فقر و ذلت و عجز و منت، از حرص و طمع و امیدواری به مخلوق ضعیف است.(975)

تربیت

آیات