فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

توکل

گر توکل می کنی در کار کن کسب کن پس تکیه بر جبار کن
مولوی

تکیه بر خدا

تکیه بر تقوی و دانش در طریق کافری است راهرو گر صد هنر دارد، توکل بایدش