فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سه به ازای سه

معاویه بن وهب گوید: روزی امام جعفر صادق (علیه السلام) به من فرمود: ای معاویه! هر کس موفق شود که سه چیز را به جای آورد از سه چیز دیگر محروم نخواهد ماند، بدین گونه که هر کس توفیق دعا کردن یابد، از اجابت دعا محروم نمی ماند، زیرا خدای عزوجل می فرماید: ادعونی استجب لکم؛ مرا بخوانید تا (دعای) شما را پذیرفته و اجابت نمایم.(968) هر کس توفیق شکرگزاری یابد از فزونی نعمت محروم نمی شود زیرا خدای عزوجل می فرماید: لئن شکرتم لازیدنکم؛(969) اگر شکر گزاری کنید، نعمت خود را بر شما خواهم افزود. هر کس موفق به توکل بر خداوند گردد، از کفایت امرش توسط خداوند، محروم نمی گردد به دلیل این که خداوند فرموده: و من یتوکل علی الله فهو حسبه؛ و هر کس بر خداوند توکل کند، امرش را کفایت می کند.(970) هر کس به خدا توکل کند خدا برای او کافی است.(971)

نتیجه توکل

در یکی از سالهای قبل از رمضان و مصادف با زمستان، حضرت آیت الله العظمی بروجردی (رحمه الله) فرمودند: در این ماه، و جوهات نرسیده است و لذا بنا دارم که به نماینده ام در نجف بنویسم که شهریه و نان حوزه نجف را ندهند و برای شهریه طلاب حوزه علمیه قم اگر وجه رسید، خواهیم پرداخت وگرنه، نخواهیم پرداخت.
اطرافیان بسیار اصرار کردند که با قرض کردن مسأله را حل کنند تا وقتی وجوهات رسید، پرداخت شود. ایشان پاسخ فرمودند: من تاکنون به غیر از خداوند تبارک و تعالی، به احدی اظهار حاجت نکردم و این کار را نمی کنم. دو روز گذشت. ساعت یازده شب، شخصی وارد شد و گفت: ده دقیقه ای با آقا کار دارم. توسط خدمتکار پیغام دادم. آقا این شخص را به حضور پذیرفتند. طولی نکشید که این شخص از خدمت آقا برگشت و رفت. صبح معلوم شد که تا سه ماه شهریه قم و نجف و دیگر شهرهای ایران فراهم شده است.(972)

اثر توکل

در تهران یک رفیقی دارم. این خیلی به منبر من دلبستگی دارد. این می گوید تو هر وقت بی حالی، حال نداری حوصله نداری، آنوقت من می خواهم بیایم پای منبرت! تو آنوقت بهتر منبر می روی. البته راست می گوید. سری هم دارد. چرا؟ چون وقتی حالم خوب است و حال دارم با پای خودم منبر می آیم. اما وقتی حال ندارم پایم را که روی پله اول منبر می گذارم می گویم: یا الله! هر وقتی از خدا استمداد بشود و از او کمک گرفته شود و به او توکل شود، منبر بهتر می شود. وقتهای دیگر می گوئیم خب حال داریم دیگه، داریم می رویم! پس بهتر این است که آدم همیشه بگوید: خدا تا کارها بهتر در بیاید.(973)