فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

توکل بر خدا، ضامن همه امور

و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لکل شی ء قدراً(938) و هر کس بر خدا توکل کند، کفایت امرش را می کند؛ خداوند فرمان خود را به انجام می رساند؛ و خدا برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است!

ایمان به خدا همراه توکل بر او

و لله غیب السموت و الأرض و الیه یرجع الأمر کله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغفل عما تعملون؛(939) و (آگاهی از) غیب (و اسرار نهان) آسمانها و زمین، تنها از آن خداست؛ و همه کارها به سوی او باز می گردد! پس او را پرستش کن! و بر او توکل نما! و پروردگارت از کارهایی که می کنید، هرگز غافل نیست!