فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توکل

آیات

توکل بر خدا، ضامن همه امور

و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لکل شی ء قدراً(938) و هر کس بر خدا توکل کند، کفایت امرش را می کند؛ خداوند فرمان خود را به انجام می رساند؛ و خدا برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است!