فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر تفکر

اگر به جیب تفکر فرو بری سر خویش گذشته های قضا را ادا توانی کرد
مولوی

نکات

بدان که اول شرط مجاهده با نفس و حرکت به جانب حق تعالی، تفکر است.(937)
ارزش چشم و گوش و زبان، به آن است که مقدمه تعقل باشد، وگرنه حیوانات نیز چشم و گوش دارند.
راه شناخت، پرسیدن، گوش کردن و دیدن همراه با تفکر است.
تفکر در آفرینش خود، عامل ایمان به خداوند است.
یکی از وظایف انبیا، اصلاح بینش و تفکر انسان هاست.
شناخت حسی طبیعت کافی نیست، تعقل و تفکر لازم است.
قرآن، مردم را به تفکر در آفرینش ترغیب می کند.
لجوجان و کافران، حاضر به شنیدن و تفکر و تحقیق کردن نیستند، همین که حقی آمد، تکذیب می کنند.
ظلم به تفکر و فرهنگ انسان ها، بدترین ستم هاست. شرک، افترا به خدا، ادعای نبوت دروغین، بدعت، تفسیر به رأی، همه نمونه ای از این گونه ظلم هاست.
کارهای انسان بی ایمان، در دید و تفکر او مؤثر است.
جهت گیری در عمل، بر اساس عقیده و تفکر است.
نخستین عامل بدبختی مردم، تعطیل کردن اندیشه و تفکر است.
تفکر، داروی بیماری غفلت است.
تفکر، زمانی مفید و سازنده است که دور از هیاهو و تأثیرات منفی و بر اساس عقل و فطرت باشد.

توکل