فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بی فکر

این همه نقش عجیب بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
سعدی

ارزش اندیشه

ای برادر تو همین اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای
چشم روشن ساز از اندیشه ها کارها بین زابتدا تا انتها
مولوی

اثر تفکر

اگر به جیب تفکر فرو بری سر خویش گذشته های قضا را ادا توانی کرد
مولوی