فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

بی فکر

این همه نقش عجیب بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
سعدی

ارزش اندیشه

ای برادر تو همین اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای
چشم روشن ساز از اندیشه ها کارها بین زابتدا تا انتها
مولوی