فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

یک نصیحت مهم

لقمان را گفتند: حکمت از که آموختی؟ او گفت: از نابینایان که تا جائی نبینند، قدم ننهند.(936)

اشعار

بی فکر

این همه نقش عجیب بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
سعدی