فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دستور به تفکر

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال کان امیرالمؤمنین (علیه السلام) یقول نبه بالتفکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک و اتق الله ربک؛(927) راوی از امام صادق (علیه السلام) روایت که امیرالمؤمنین می فرمود: دلت را با اندیشیدن بیدار کن! پهلویت را از بستر خواب جدا کن و از خداوند و پروردگارت پروا کن!

برتری تفکر از تکرر درس

فضل فکر و تفهم أنجع من فضل تکرار و دراسة؛(928) بسیار اندیشیدن و فهمیدن، از تکرار بسیار و درس گرفتن سودمندتر است.

داستانها