فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عبادت واقعی

عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) یقول لیس العبادة کثرة الصلاة و الصوم انما العبادة التفکر فی أمر الله عزوجل؛(925) راوی می گوید: از امام رضا (علیه السلام) شنیدم که فرمود: عبادت، نماز و روزه فراوان نیست، همانا عبادت اندیشیدن درباره خداوند عزوجل است.

نحوه تفکر

عن أبان عن الحسن الصیقل قال سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عما یروی الناس أن تفکر ساعة خیر من قیام لیلة قلت کیف یتفکر قال یمر بالخربة أو بالدار فیقول أین ساکنوک أین بانوک ما بالک لا تتکلمین؛(926) راوی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره آنچه مردم روایت می کردند که اندیشیدن در یک ساعت بهتر از نماز و عبادت یک شب است، پرسیدم و گفتم: آدمی چگونه بیندیشد؟ فرمودند: از خرابه یا خانه ای بگذرد و بگوید کجایند ساکنانت؟ کجایند سازندگانت؟ چه شده که سخن نمی گویند؟

دستور به تفکر

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال کان امیرالمؤمنین (علیه السلام) یقول نبه بالتفکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک و اتق الله ربک؛(927) راوی از امام صادق (علیه السلام) روایت که امیرالمؤمنین می فرمود: دلت را با اندیشیدن بیدار کن! پهلویت را از بستر خواب جدا کن و از خداوند و پروردگارت پروا کن!