فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تفکر نادرست

انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر؛(915) او (برای مبارزه با قرآن) اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت! مرگ بر او باد! چگونه (برای مبارزه با حق) مطلب را آماده کرد! باز هم مرگ بر او، چگونه مطلب (و نقشه شیطانی خود را) آماده نمود!

دریافت حق و اندیشه

أیود أحدکم أن تکون له جنة من نخیل و أعناب تجری من تحتها الأنهار له فیها من کل الثمرات و أصابه الکبر و له ذریة ضعفاء فأصابها اعصار فیه نار فاحترقت کذلک یبین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون(916) آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر درختان آن، نهرها بگذرد، و برای او در آن (باغ)، از هر گونه میوه ای وجود داشته باشد، در حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی (کوچک و) ضعیف دارد (در این هنگام،) گردبادی (کوبنده)، که در آن آتش (سوزانی) است، به آن برخورد کند و شعله ور گردد و بسوزد؟! (همین طور است حال کسانی که انفاقهای خود را، با ریا و منت و آزار، باطل می کنند.) این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد شاید بیندیشید (و با اندیشه، راه حق را بیابید)!

چرا اندیشه نمی کنید؟

یا أهل الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم و ما أنزلت التوراة و الانجیل الا من بعده أفلا تعقلون؛(917) ای اهل کتاب! چرا درباره ابراهیم، گفتگو و نزاع می کنید (و هر کدام، او را پیرو آیین خودتان معرفی می نمایید)؟! در حالی که تورات و انجیل، بعد از اونازل شده است! آیا اندیشه نمی کنید؟!