فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

برای اهل تفکر...

و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الأرض جمیعاً منه ان فی ذلک لایات لقوم ینفکرون؛(913) او آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته در این نشانه های (مهمی) است برای کسانی که اندیشه می کنند!

دعوت به تفکر

اعلموا أن الله یحی الأرض بعد موتها قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون؛(914) بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند! ما آیات (خود) را برای شما بیان کردیم، شاید اندیشه کنید!

تفکر نادرست

انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر؛(915) او (برای مبارزه با قرآن) اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت! مرگ بر او باد! چگونه (برای مبارزه با حق) مطلب را آماده کرد! باز هم مرگ بر او، چگونه مطلب (و نقشه شیطانی خود را) آماده نمود!