فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

برای اهل تفکر...

و اختلاف اللیل و النهار و ما أنزل الله من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها و تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون؛(912) و نیز در آمد و شد شب و روز، و رزق (و بارانی) که خداوند از آسمان نازل کرده و بوسیله آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده و همچنین در وزش بادها، نشانه های روشنی است برای گروهی که اهل تفکرند!

برای اهل تفکر...

و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الأرض جمیعاً منه ان فی ذلک لایات لقوم ینفکرون؛(913) او آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته در این نشانه های (مهمی) است برای کسانی که اندیشه می کنند!

دعوت به تفکر

اعلموا أن الله یحی الأرض بعد موتها قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون؛(914) بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند! ما آیات (خود) را برای شما بیان کردیم، شاید اندیشه کنید!