فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تفکر

آیات

برای اهل تفکر...

و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون؛(911) و از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای ما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودت و رحمت قرار داد در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند!