فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خود پرستی

گر جان به تن بینی مشغول کار او شو هر قبله ای که بینی بهتر ز خودپرستی

اثر تکبر

از تواضع بزگوار شوی از تکبر ذلیل و خوار شوی

متکبر در خلقت

تکبر با گدایان در میخانه کمتر کن که اینجا مور بر هم می زند تخت سلیمان را