فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

خود پرستی

گر جان به تن بینی مشغول کار او شو هر قبله ای که بینی بهتر ز خودپرستی

اثر تکبر

از تواضع بزگوار شوی از تکبر ذلیل و خوار شوی