فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

متکبر در قیامت

عن محمد بن سنان عن داود بن فرقد عن أخیه قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول ان المتکبرین یجعلون فی صور الذر یتوطأهم الناس حتی یفرغ الله من الحساب؛(902) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: همانا متکبران (در قیامت) به صورت ذره قرار داده می شوند و مردم لگد مالشان می کنند تا وقتی که حسابرسی خداوند پایان یابد.

داستانها

خدا متکبران را دوست ندارد

عده ای از فقیران و درویشان گوشه ای نشسته بودند و چند تکه نان خشک در پیش رو داشتند و می خوردند. در همین احوال امام حسن بن علی (علیهما السلام) از آنجا عبور می کرد. درویشان که او را می شناختند به امام گفتند: ای پسر رسول خدا موافقت کن و لقمه ای نان با ما بخور.
امام حسن (علیه السلام) به خواهش آنان عمل نمود و از اسب خویش پایین آمد و فرمود: خدای تعالی متکبران را دوست ندارد.
پس از اینکه با آن فقیران غذا خورد، به آنان گفت: اکنون نوبت شما هست که فردا دعوت مرا اجابت کنید.
فردای آن روز، امام حسن (علیه السلام) درویشان را به خانه خود آورد و غذایی خوب آماده کرد و خود نیز نشست و با آنان به غذا خوردن پرداخت.(903)