فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

متکبر در دوزخ

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان فی جهنم لوادیاً للمتکبرین یقال له سقر شکا الی الله عزوجل شدة حره و سأله أن یأذن له أن یتنفس فتنفس فأحرق جهنم؛(901) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در دوزخ برای متکبران دره ای است که به آن سقر می گویند. سقر از شدت گرمای خود به خداوند شکوهمند شکایت می کند و از او می خواهد که به او اجازه دهد تا نفسی بکشد و آن گاه که نفس بکشد، دوزخ را به آتش می کشد.

متکبر در قیامت

عن محمد بن سنان عن داود بن فرقد عن أخیه قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول ان المتکبرین یجعلون فی صور الذر یتوطأهم الناس حتی یفرغ الله من الحساب؛(902) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: همانا متکبران (در قیامت) به صورت ذره قرار داده می شوند و مردم لگد مالشان می کنند تا وقتی که حسابرسی خداوند پایان یابد.

داستانها