فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تکبر از ریشه های کفر

قال أبو عبدالله (علیه السلام) أصول الکفر ثلاثة الحرص و الاستکبار و الحسد فأما الحرص فان آدم (علیه السلام) حین نهی عن الشجرة حمله الحرص علی أن أکل منها و أما الاستکبار فابلیس حیث أمر بالسجود لادم فأبی و أما الحسد فابنا آدم حیث قتل أحدهما صاحبه؛(899) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ریشه های کفر سه چیز است: حرص، تکبر و حسد. حضرت آدم وقتی از آن درخت بازداشته شد، تکبر او را به خوردن از آن واداشت و آنگاه که به ابلیس فرمان داده شد تا سجده کند به جهت تکبر سرپیچی کرد و یکی از دو پسر آدم به جهت حسد برادرش را کشت.

تکبر و دوری از خدا

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال فیما أوحی الله عزوجل الی داود (علیه السلام) یا داود کما أن أقرب الناس من الله المتواضعون کذلک أبعد الناس من الله المتکبرون؛(900) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در آنچه خداوند عزوجل به داود (علیه السلام) وحی کرده آمده است: ای داود! همانطور که نزدیک ترین مردم به خدا متواضعان هستند، همینطور دورترین مردم از خدا، متکبران هستند.

متکبر در دوزخ

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان فی جهنم لوادیاً للمتکبرین یقال له سقر شکا الی الله عزوجل شدة حره و سأله أن یأذن له أن یتنفس فتنفس فأحرق جهنم؛(901) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در دوزخ برای متکبران دره ای است که به آن سقر می گویند. سقر از شدت گرمای خود به خداوند شکوهمند شکایت می کند و از او می خواهد که به او اجازه دهد تا نفسی بکشد و آن گاه که نفس بکشد، دوزخ را به آتش می کشد.