فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عاقبت متکبرین

فادخلوا أبواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوی المتکبرین؛ (به آنها گفته می شود:) اکنو از درهای جهنم وارد شوید در حالی که جاودانه در آن خواهید بود! چه جای بدی است جایگاه مستکبران!

خطر شرارت متکبر

و قال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب؛ موسی گفت: من به پروردگارم و پروردگار شما پناه می برم از هر متبری که به روز حساب ایمان نمی آورد!

روایات