فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تکبر، پیروی از هوای نفس است

و لقد ءاتینا موسی الکتب و قفینا من بعده بالرسل و ءاتینا عیسی ابن مریم البینت و أیدنه بروح القدس أفکلما جاءکم رسول بما لا تهوی أنفسکم استکبرتم ففریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون؛(891) ما به موسی کتاب (تورات) دادیم؛ و بعد از او، پیامبرانی پست سر هم فرستادیم؛ و به عیسی بن مریم دلایل روشن دادیم؛ و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم. آیا چنین نیست که هر زمان، پیامبری چیزی بر خلاف هوای نفس شما آورد، در برابر او تکبر کردید (و از ایمان آوردن به او خودداری نمودید)؛ پس عده ای را تکذیب رده، و جمعی را به قتل رساندید؟!

درود فرشتگان بر متواضع

امام جواد (علیه السلام): من رضی بدن الشرف من المجلس لم یزل الله و ملائکته یصلون علیه حتی یقوم(892) هر که از نشستن در پایین مجلس خرسند باشد، خدا و فرشتگانش پیوسته بر او درود می فرستند تا آن گاه که برخیزد.

عاقبت متکبرین

فادخلوا أبواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوی المتکبرین؛ (به آنها گفته می شود:) اکنو از درهای جهنم وارد شوید در حالی که جاودانه در آن خواهید بود! چه جای بدی است جایگاه مستکبران!