فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تکبر شیطان باعث ملعون شدن او شد

قال ما منک ألا تسجد اذ أمرتک قال أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین قال فاهبط منها فما یکون لک أن تتکبر فیها فاخرج انک من الصاغرین؛(884) (خداوند به او) فرمود: در آن هنگام که به تو فرمان دادم، چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟ گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده ای و او را از گل!. گفت: از آن (مقام و مرتبه ات) فرود آی! تو حق نداری در آن (مقام و مرتبه) تکبر کنی! بیرون رو، که تو از افراد پست و کوچکی!

توجه به آفرینش انسان مانع از تکبر

من أی شی ء خلقه من نطفة خلقه فقدره؛(885) (خداوند) او را از چه چیز آفریده است؟! او را از نطفه ناچیزی آفرید، سپس اندازه گیری کرد و موزون ساخت.

کافر شدن شیطان به خاطر تکبر

و اذا قلنا للملئکة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلفیس أبی و استکبر و کان من الکافرین؛(886) و (یاد کن) هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده و خضوع کنید! همگی سجده کردند؛ جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید، (و به خاطر نافرمانی و تکبرش) از کافران شد.