فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تکبر

آیات

تکبر شیطان باعث ملعون شدن او شد

قال ما منک ألا تسجد اذ أمرتک قال أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین قال فاهبط منها فما یکون لک أن تتکبر فیها فاخرج انک من الصاغرین؛(884) (خداوند به او) فرمود: در آن هنگام که به تو فرمان دادم، چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟ گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده ای و او را از گل!. گفت: از آن (مقام و مرتبه ات) فرود آی! تو حق نداری در آن (مقام و مرتبه) تکبر کنی! بیرون رو، که تو از افراد پست و کوچکی!