فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر تواضع

از تواضع بزرگوار شوی از تکبر ذلیل و خوار شوی
سنایی

سرشت انسان

بنی آدم سرشت از خاک دارد اگر خاکی نباشد آدمی نیست
سعدی

تواضع و تکریم

از تواضع گرامیت سازند و زتکبر به خاکت اندازند
مکتبی