فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تواضع

ای برادر چو عاقبت خاک است خاک شو پیش از آنکه خاک شوی
سعدی

اثر تواضع

از تواضع بزرگوار شوی از تکبر ذلیل و خوار شوی
سنایی

سرشت انسان

بنی آدم سرشت از خاک دارد اگر خاکی نباشد آدمی نیست
سعدی