فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شاخ بی میوه!

شاخ بی میوه کشد سر به قیام شاخ پرمیوه شود خم به سلام

تواضع

ای برادر چو عاقبت خاک است خاک شو پیش از آنکه خاک شوی
سعدی

اثر تواضع

از تواضع بزرگوار شوی از تکبر ذلیل و خوار شوی
سنایی