فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تواضع هوشمند

تواضع کند هوشمند کزین نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین
سعدی

شاخ بی میوه!

شاخ بی میوه کشد سر به قیام شاخ پرمیوه شود خم به سلام

تواضع

ای برادر چو عاقبت خاک است خاک شو پیش از آنکه خاک شوی
سعدی