گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

طلب فیض

افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است
پوریای ولی

تواضع هوشمند

تواضع کند هوشمند کزین نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین
سعدی

شاخ بی میوه!

شاخ بی میوه کشد سر به قیام شاخ پرمیوه شود خم به سلام