فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شعر

طلب فیض

افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است
پوریای ولی

تواضع هوشمند

تواضع کند هوشمند کزین نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین
سعدی