فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تواضع بزرگان

آقای قرائتی حفظ الله می گوید: در نوفل لوشاتو که در خدمت امام بودم، برای تجدید وضو بلند شدم. آنجا دو سه تا دستشویی بود. به یکی از آنها که وارد شدم، دیدم خیلی کثیف است، رغبت نکردم و صبر کردم که به دستشویی دوم بروم. در این فاصله متوجه شدم آقایی که عرقچین به سرداشت از کنارم رد شد و به همان دستشویی وارد شد که من نرفته بودم، بعد متوجه شدم خود امام بود که در توالت را باز کرده، آستین، قبا و دامن آن را بالا زده بود و آنجا را با شیلنگ تمیز می کرد و می شست.(881)

سیره حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)

زندگی حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) پر است از تواضع و فروتنی و مهربانی نسبت به خلق و عبودیت و اظهار ذلت نسبت به خالق. زنی به حضرت عرض کرد: تو همه چیزت خوب است، فقط یک عیب داری و آن اینکه خود را نمی گیری و مانند بندگان با خودت رفتار می کنی و روی زمین می نشینی. حضرت فرمودند: کدام بنده از من بنده تر است؟ ای عبد أعبد منی(882)

شعر