فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حد تواضع

قال الراوی قلت ما حد التواضع الذی اذا فعله العبد کان متواضعاً فقال التواضع درجات منها أن یعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها بقلب سلیم لا یحب أن یأتی الی أحد الا مثل ما یؤتی الیه ان رأی سیئة درأها بالحسنة کاظم الغیظ عاف عن الناس و الله یحب المحسنین؛(863) راوی می گوید از امام رضا (علیه السلام) سؤال کردم حد تواضع چیست که وقتی بنده ای به آن برسد، فروتن باشد؟ فرمودند: تواضع درجاتی دارد. یکی این است که شخص قدر خودش را بشناسد و با قلب سلیم آن را در جایگاه شایسته اش قرار دهد. دوست نداشته باشد به سوی کسی برود جز به اندازه ای که به سوی خودش می آیند. اگر بدی دید، آن را با نیکی بپوشاند، خشم خود را فرو خورد و از مردم در گذرد که خدا نیکوکاران را دوست می دارد.

از تواضع...

عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال قال التواضع أن تعطی الناس ما تحب أن تعطاه؛(864) امام رضا (علیه السلام) فرمودند: فروتنی آن است که به مردم همان که دوست داری به تو عطا کنند، عطا کنی.

تواضع، عامل محبت

عن الصادق (علیه السلام): ثلاثة تورث المحبة: الدین و التواضع و البذل؛(865) سه چیز محبت می آورد: دین داری، تواضع و بخشش.