فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تواضع رهبر نسبت به پیرو

و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین؛(854) و بال و پرخود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر!

متواضع مشمول محبت خدا

و اعبدوالله و لا تشرکوا به شیئاً و بالولدین احسناً و بذی القربی و الیتمی و المسکین و الجار ذی القربی و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ماملکت أیمانکم ان الله لا یحب من کان مختالاً فخوراً؛(855) و خدا را بپرستید! و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید! و به پدر و مادر نیکی کنید؛ همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و دوست و همنشین و واماندگان در سفر و بردگانی که مالک آنها هستید؛ زیرا خداوند کسی را که متکبر و فخر فروش است، (و از ادای حقوق دیگران سرباز می زند،) دوست نمی دارد.

علم واقعی باعث تواضع و تسلیم در مقابل خدا و قرآن

قل ءامنوا به أو لا تؤمنوا ان الذین أو تواالعلم من قبله اذا یتلی علیهم یخرون للاذقان سجداً؛(856) بگو خواه به آن ایمان بیاورید، و خواه ایمان نیاورید، کسانی که پیش از آن به آنها دانش داده شده، هنگامی که (این آیات) بر آنان خوانده می شود، سجده کنان به خاک می افتند....