فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تواضع

آیات

تواضع از صفات مؤمنین است

و عباد الرحمان الذین یمشون علی الأرض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلماً؛(853) بندگان (خاص خداوند) رحمان، کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند؛ و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گویند)، به آنها سلام می گویند (و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند).