فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

برگشت تهمت

ای دروغ و شر و تهمت دین تو بر تو بر می گردد این نفرین تو
پروین اعتصامی

سنگ تهمت

سنگ تهمت نگر که دست یهود بر مسیح مطهر اندازد
خاقانی

پرهیز از مواضع تهمت

خلاف عقل باشد می نخورده جامه آلوده برد خود را کسی در شاهراه تهمت انداز