فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تهمت زدن

جائی منشین که چون نهی پای تهمت زده خیزی از چنان جای
امیر خسرو

برگشت تهمت

ای دروغ و شر و تهمت دین تو بر تو بر می گردد این نفرین تو
پروین اعتصامی

سنگ تهمت

سنگ تهمت نگر که دست یهود بر مسیح مطهر اندازد
خاقانی