فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تهمت از بین برنده ایمان

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال اذا اتهم المؤمن أخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فی الماء؛(823) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: آنگه که مؤمن برادر دینی خود را متهم سازد، ایمان در قلب او چون نمک در آب، حل می شود.

پرهیز از مواضع تهمت

عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) اتق مواضع التهم؛(824) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از جاهای تهمت برانگیز بپرهیزید.

داستانها