فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حاصل زبان

عن ابن محبوب عن أبی محمد الوابشی قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول احذروا أهواءکم کما تحذرون أعداءکم فلیس شی ء أعدی للرجال من اتباع أهوائهم و حصائد ألسنتهم؛(821) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرماید: از هوسهایتان حذر کنید، چنانکه از دشمنانتان حذر می کنید؛ زیرا برای مردم هیچ چیز دشمن تر از پیروی هوسهایشان و حاصل زبانهایشان نیست.

اهمیت زبان

قال الامام علی (علیه السلام): الکلام فی وثاقک مالم تتکلم به، فاذا تکلمت به صرت فی وثاقه، فاخزن لسانک کما تخزن ذهبک و ورقک. فرب کلمة سلبت نعمة و جلبت نقمة؛(822) سخن در بند توست تا بر زبانش نرانی، و چون گفتی اش تو در بند آنی، پس زبانت را نگهدار همچون زر و سیمت، چه بسا سخنی که نعمتی را ربود و نعمتی را جلب نمود.

تهمت از بین برنده ایمان

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال اذا اتهم المؤمن أخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فی الماء؛(823) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: آنگه که مؤمن برادر دینی خود را متهم سازد، ایمان در قلب او چون نمک در آب، حل می شود.