فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

لعنت بر تهمت زننده

عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال ملعون ملعون من اتهم أخاه؛(820) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) فرمودند: ملعون است ملعون است که به برادر دینی اش تهمت بزند.

حاصل زبان

عن ابن محبوب عن أبی محمد الوابشی قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول احذروا أهواءکم کما تحذرون أعداءکم فلیس شی ء أعدی للرجال من اتباع أهوائهم و حصائد ألسنتهم؛(821) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرماید: از هوسهایتان حذر کنید، چنانکه از دشمنانتان حذر می کنید؛ زیرا برای مردم هیچ چیز دشمن تر از پیروی هوسهایشان و حاصل زبانهایشان نیست.

اهمیت زبان

قال الامام علی (علیه السلام): الکلام فی وثاقک مالم تتکلم به، فاذا تکلمت به صرت فی وثاقه، فاخزن لسانک کما تخزن ذهبک و ورقک. فرب کلمة سلبت نعمة و جلبت نقمة؛(822) سخن در بند توست تا بر زبانش نرانی، و چون گفتی اش تو در بند آنی، پس زبانت را نگهدار همچون زر و سیمت، چه بسا سخنی که نعمتی را ربود و نعمتی را جلب نمود.