فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر تهمت

عن حسین بن عمر بن یزید عن أبیه قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول من اتهم أخاه فی دینه فلا حرمة بینهما؛(819) امام صادق (علیه السلام) هر کس برادر دینی خودرا تهمت زند، احترامی بین آن دو به جا نماند.

لعنت بر تهمت زننده

عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال ملعون ملعون من اتهم أخاه؛(820) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) فرمودند: ملعون است ملعون است که به برادر دینی اش تهمت بزند.

حاصل زبان

عن ابن محبوب عن أبی محمد الوابشی قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول احذروا أهواءکم کما تحذرون أعداءکم فلیس شی ء أعدی للرجال من اتباع أهوائهم و حصائد ألسنتهم؛(821) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرماید: از هوسهایتان حذر کنید، چنانکه از دشمنانتان حذر می کنید؛ زیرا برای مردم هیچ چیز دشمن تر از پیروی هوسهایشان و حاصل زبانهایشان نیست.