فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عوامل تهمت زا

عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) قال من دخل مداخل السوء اتهم؛(818) هر کس به جاهای بدنام در آید، متهم شود.

اثر تهمت

عن حسین بن عمر بن یزید عن أبیه قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول من اتهم أخاه فی دینه فلا حرمة بینهما؛(819) امام صادق (علیه السلام) هر کس برادر دینی خودرا تهمت زند، احترامی بین آن دو به جا نماند.

لعنت بر تهمت زننده

عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال ملعون ملعون من اتهم أخاه؛(820) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) فرمودند: ملعون است ملعون است که به برادر دینی اش تهمت بزند.