فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تهمت به رهبران الهی

ان هو الا رجل افتری علی الله کذباً و ما نحن له بمؤمنین؛(814) او فقط مردی دروغگوست که بر خدا افترا بسته؛ و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد!

لعنت خدا بر تهمت زننده

و الذین یرمون أزواجهم و لم یکن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقین و الخمسة أن لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین؛(815) و کسانی که همسران خود را (به عمل منافی عفت) متهم می کنند، و گواهانی جز خودشان ندارند، هر یک از آنها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگویان است؛ و در پنجمین بار بگوید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد.

روایات