فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تهمت از ابزار اهل کفر

اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی و الدتک اذ أیدتک بروح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلاً و اذ علمتک الکتب و الحکمة و التورات و الانجیل و اذ تخلق من الطین کهیئة الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیراباذنی و تبری الأکمه و الأبرص باذنی و اذ تخرج الموتی باذنی و اذ کففت بنی اسرئیل عنک اذ جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هذا الاسحر مبین(810) (به خاطر بیاور) هنگامی را که خداوند به عیسی بن مریم گفت: یاد کن نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم! زمانی که تو را با روح القدس تقویت کردم؛ که در گاهواره و به هنگام بزرگی، با مردم سخن می گفتی؛ و هنگامی که کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو آموختم؛ و هنگامی که به فرمان من، از گل چیزی بصورت پرنده می ساختی، و در آن می دمیدی، و به فرمان من، پرنده ای می شد؛ و کور مادرزاد، و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان من، شفامی دادی؛ و مردگان را (نیز) به فرمان من زنده می کردی؛ و هنگامی که بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو، بازداشتم؛ در آن موقع که دلایل روشن برای آنها آوردی، ولی جمعی از کافران آنها گفتند: اینها جز سحر آشکار نیست!

از موارد تهمت نسبت دادن گناه خود به دیگران است

و من یکسب خطیئه أو اثما ثم یرم به بریئاً فقد احتمل بهتاناً و اثماً مبینا؛(811) و کسی که خطا یا گناهی مرتکب شود، سپس بیگناهی را متهم سازد، بار بهتان و گناه آشکار بر دوش گرفته است.

تهمت، ترور شخصیت

و اذا تتلی علیهم ء ایتنا بینات قالوا ما هذا الارجل یرید أن یصدکم عما کان یعبد ءاباؤکم و قالوا ما هذا الا افک مفتری و قال الذین کفرواللحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبین؛(812) و هنگامی که آیات روشنگر ما بر آنان خوانده می شود، می گویند: او فقط مردی است که می خواهد شما را از آنچه پدرانتان می پرستیدند باز دارد! و می گویند: این جز دروغ بزرگی که (به خدا) بسته شده چیز دیگری نیست! و کافران هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند: این، جز افسونی آشکار نیست!