فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

جانب اهل وفا

هر آنکه جانب اهل وفا نگهدارد خداش در همه حال از بلا نگهدارد
حافظ

تولی

در بیابان طلب گر چه ز هر سو خطری است می رود حافظ بی دل به تولای تو خوش