فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

جایگاه دوستداران دوستان خدا

حذیفة بن یمان: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را دیدم که دست حسین بن علی (علیه السلام) را گرفته بود و می گفت:
یا أیها الناس هذا الحسین بن علی فاعرفوه فو الذی نفسی بیده انه لفی الجنة و محبه فی الجنة و محبی محبیه فی الجنة؛(788) ای مردم! این حسین، فرزند علی است. او را بشناسید. سوگند به آن که جانم در دست اوست، او و دوستدارانش و دوستداران دوستدارانش در بهشت اند.

ثواب دوستی دوستان خدا امام حسین

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): أحب الله من احب حسیناً؛(789) هر که حسین را دوست بدارد، خداوند دوستدار او است.