فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نهی خدا

لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و أخرجوکم من دیار کم و ظاهروا علی اخراجکم أن تولودهم و من یتولهم فأولئک هم الظالمون؛(787) خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند چرا که خداوند عدالت پیشگاه را دوست دارد. تنها شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا به بیرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است!

روایات

جایگاه دوستداران دوستان خدا

حذیفة بن یمان: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را دیدم که دست حسین بن علی (علیه السلام) را گرفته بود و می گفت:
یا أیها الناس هذا الحسین بن علی فاعرفوه فو الذی نفسی بیده انه لفی الجنة و محبه فی الجنة و محبی محبیه فی الجنة؛(788) ای مردم! این حسین، فرزند علی است. او را بشناسید. سوگند به آن که جانم در دست اوست، او و دوستدارانش و دوستداران دوستدارانش در بهشت اند.