فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اجر پیامبر

قل لا أسئلم علیه أجراً الا المودة فی القربی؛(785) بگو: من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم [اهل بیتم ].

دوستی با اهل ایمان

ألم تر الی الذین تولوا قوماً غضب الله علیهم ما هم منکم و لا منهم و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون؛(786) آیا ندیدی کسانی را که طرح دوستی با گروهی که مورد غضب خدا بودند ریختند؟! آنها نه از شما هستند و نه از آنان! سوگن دروغ یاد می کنند (که از شما هستند) در حالی که خودشان می دانند (دروغ نمی گویند)!

نهی خدا

لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و أخرجوکم من دیار کم و ظاهروا علی اخراجکم أن تولودهم و من یتولهم فأولئک هم الظالمون؛(787) خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند چرا که خداوند عدالت پیشگاه را دوست دارد. تنها شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا به بیرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است!