فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نشانه اولیاء خدا

ألا ان أولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یخزنون؛(784) آگاه باشید (دوستان و) اولیای خدا، نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند!

اجر پیامبر

قل لا أسئلم علیه أجراً الا المودة فی القربی؛(785) بگو: من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم [اهل بیتم ].

دوستی با اهل ایمان

ألم تر الی الذین تولوا قوماً غضب الله علیهم ما هم منکم و لا منهم و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون؛(786) آیا ندیدی کسانی را که طرح دوستی با گروهی که مورد غضب خدا بودند ریختند؟! آنها نه از شما هستند و نه از آنان! سوگن دروغ یاد می کنند (که از شما هستند) در حالی که خودشان می دانند (دروغ نمی گویند)!