فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تولی و تبری

آیات

هدایت از طریق توسل به خدا

و کیف تکفرون و أنتم تتلی علیکم ءایت الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم؛(779) و چگونه ممکن است شما کافر شوید، با اینکه (در دامان وحی قرار گرفته اید و) آیات خدا بر شما خوانده می شود و پیامبر او در میان شماست؟! (بنابراین، به خدا تمسک جویید!) و هر کس به خدا تمسک جوید، به راهی راست، هدایت شده است.